Etyka publikowania oraz oświadczenie autorów o braku zaniechania

Redakcja stosuje zasady COPE (Committee on Publication Ethics)

 

Odpowiedzialność redaktorów oraz podejmowanie decyzji o publikacji
Redaktor odpowiedzialny jest za podjęcie decyzji, który z artykułów dostarczonych redakcji zostanie opublikowany. Redaktor oceni maszynopisy bez względu na rasę autora, płeć, orientację seksualną, wyznanie religijne, obywatelstwo czy poglądy polityczne. Decyzja zostanie podjęta w oparciu o wartość artykułu, jego oryginalność i przejrzystość a także wartość
i korespondowanie z profilem czasopisma. Obowiązujące zapisy prawa dotyczące zniesławienia, naruszenia praw autorskich oraz plagiatu również powinny zostać wzięte pod uwagę.


Poufność
Redaktorowi oraz redakcji nie wolno ujawnić żadnej informacji o otrzymanym maszynopisie nikomu z wyjątkiem autora, potencjalnych recenzentów i innych doradców redakcji a także – jeśli to konieczne – wydawcy.


Ujawnienie tajemnicy i konflikt interesów
Nieopublikowane materiały nie zostaną wykorzystane przez redaktora bądź członków redakcji w ich własnych badaniach bez wyraźnej pisemnej zgody autora.


Obowiązki recenzentów
Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych
W procesie recenzowania uczestniczy redaktor z członkami redakcji, mogą oni pomóc autorowi ulepszyć artykuł.


Czas przygotowania recenzji
Każdy wyznaczony recenzent, który uważa się za niedostatecznie wykwalifikowanego do przeprowadzenia oceny zawartości maszynopisu lub wie, że nie będzie w stanie sprawnie napisać recenzji powinien o tym poinformować redaktora oraz zrezygnować z przygotowania tejże.


Poufność
Każdy maszynopis przekazany do recenzji musi być traktowany jako dokument poufny. Redakcji nie wolno ujawniać jego zawartości czy omawiać z osobami trzecimi z wyjątkiem uprawnionych przez autora.


Obiektywność
Recenzenci powinni postępować obiektywnie, osobisty krytycyzm wobec autora jest niedopuszczalny. Powinni oni formułować swoje zdanie klarownie, stosownie je argumentując.


Znajomość źródeł
Recenzenci powinni wskazać przypadki, w których opublikowane prace nawiązujące do tematu pracy nie zostały wykazane w przypisach. Powinni również wskazać, czy obserwacje lub fakty zaczerpnięte z innych publikacji należycie oznaczono. Recenzenci powiadomią redaktora
o każdym dostrzeżonym istotnym podobieństwie bądź zapożyczeniu, między tekstem ocenianego maszynopisu i znanych im publikacjach.


Naruszenie poufności i konflikt interesów
Informacje niejawne lub pomysły uzyskane w czasie przygotowywania recenzji muszą pozostać poufnymi i nie mogą być wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni oceniać maszynopisów, w przypadkach których zachodzi konflikt interesów wynikający z konkurowania, współpracy bądź innych więzi lub związków z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji związanych z artykułem.


Obowiązki autora
Standardy sprawozdawczości
Autorzy oryginalnych raportów sprawozdawczych powinni przedstawiać dokładne wyniki badań prezentowanych w formie obiektywnej dyskusji. Dane wyjściowe powinny być dokładnie przedstawione w artykule. Powinien on zawierać odpowiednio dużo szczegółów i odniesień,
aby pozwolić innym odtworzyć badania. Nieprawdziwe lub intencjonalnie niedokładne stwierdzenia stanowiące przejawy nieetycznego zachowania są niedopuszczalne.


Dostęp do danych i ich przechowywanie
Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie analizowanych przez nich danych wyjściowych razem z artykułem mającym zostać poddanym procedurze recenzyjnej; jeśli zajdzie taka potrzeba powinni móc szybko upublicznić powyższe dane. W każdym razie autorzy powinni zapewnić dostęp do wspomnianych danych profesjonalistom przez okres co najmniej dziesięciu lat od momentu ich opublikowania (za pośrednictwem instytucjonalnego, rzeczowego, bądź innej natury, repozytorium), gwarantując, że anonimowość uczestników będzie chroniona,
a prawa własności zastrzeżonych danych nie uniemożliwią ich opublikowania.


Oryginalność, plagiat i wskazanie źródeł
Autorzy dostarczą wyłącznie całkowicie oryginalne prace oraz będą należycie cytować prace i/lub słowa innych. Publikacje, które wywarły znaczący wpływ na kształt rozprawy również powinny zostać przywołane.


Wielokrotne, redundantne lub równoległe publikacje
Zasadniczo artykuły prezentujące ten sam przedmiot badań nie powinny być publikowane
w więcej niż jednym czasopiśmie. Dostarczanie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma stanowi zachowanie nieetyczne i jest niedopuszczalne.
Teksty maszynopisów, które jako materiał chroniony prawem autorskim zostały opublikowane w innym miejscu nie mogą być nadsyłane. Co więcej, maszynopisy zrecenzowane dla czasopisma nie mogą być przedstawione dla innego tytułu objętego prawami autorskimi. Jakkolwiek, dostarczając redakcji maszynopis pracy, autor/zy zachowują prawa do publikowanego materiału. W przypadku opublikowania tekstu wyrażają oni zgodę na korzystanie z ich pracy na zasadzie licencji CC-BY [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/], która pozwala innym osobom kopiować, dystrybuować i dokonywać przekazu utworu jak również dokonywać jego adaptacji  i używać go w celach komercyjnych.


Autorstwo artykułu
Uznanie autorstwa powinno być ograniczone do osób, które włożyły zasadniczy wkład w koncepcję, projekt, wykonanie, lub interpretację przedłożonej pracy. Pozostałe osoby powinny zostać wymienione jako współautorzy.
Główny autor zapewnia, że wszyscy współautorzy i osoby nie uczestniczące w pracach nad tekstem nie zostały wymienione w liście autorów, sprawdza on również, czy wszyscy współautorzy zaakceptowali końcową wersję tekstu i zgodzili się zgłosić go do publikacji.


Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Wszyscy autorzy powinni dostarczyć oświadczenie wyłączające jakiekolwiek konflikty finansowe lub interesów mogące powstać w celu wywarcia wpływu na wyniki lub interpretację ich pracy. Wszelkie źródła finansowego wsparcia projektu powinny zostać podane.


Istotne błędy w opublikowanych pracach
Gdy autor odkryje istotny błąd bądź nieścisłość w jego/jej opublikowanej pracy, jego obowiązkiem jest niezwłocznie poinformować o tym redaktora pisma lub wydawcę w celu wspólnego wycofania albo skorygowania artykułu w formie erraty.

Pobierz w formacie pdf: >>tutaj<<