O czasopiśmie

Czasopismo Quaestiones Medii Aevi Novae ukazuje się od 1994 roku. Jest redagowane i wydawane przez zespół znakomitych uczonych związanych z wiodącymi polskimi uniwersytetami. Siedziba redakcji rocznika mieści się na Uniwersytecie Warszawskim. Czasopismo ukazuje się raz w roku, zimą. Zawiera artykuły poświęcone wielu zagadnieniom związanym ze średniowieczem autorstwa m.in. historyków, archeologów, historyków sztuki czy numizmatyków.

Naszym celem jest przedstawienie czytelnikom najnowszych wyników badań nad historią Europy od VII do XV wieku ze szczególnym uwzględnieniem obszaru między wschodnią a południowowschodnią granicą imperium karolińskiego. Rocznik jest wydawany w językach „kongresowych“ – angielskim, francuskim i niemieckim, by umożliwić możliwie jak najszerszą wymianę poglądów między mediewistami pracującymi w Polsce i w Europie środkowej z ich kolegami na całym świecie.

Każdy tom poświęcony jest wybranemu tematowi przewodniemu, lecz redakcja dokłada starań, by znalazły się w nim także wyniki szczególnie interesujących bieżących badań niezależnie, czy korespondują z głównym tematem. Sekcja pisma zatytułowana „Current Research“ zbiera właśnie takie teksty, Zamykająca tom sekcja „Book Notices“ zawiera krótkie omówienia nowości mediewistycznych opublikowanych w Polsce, Europie i Ameryce Północnej.

Redakcja: Wojciech Fałkowski (Redaktor naczelny), Wiesław Długokęcki, Tomasz Jasiński, Andrzej Pleszczyński, Andrzej Radzimiński, Marian Rębkowski, Stanisław Rosik, Paweł Derecki (Sekretarz redakcji), Tomasz Pełech (Sekretarz redakcji).

Adres: Fundacja Centrum Badań Historycznych, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

W wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Quaestiones” otrzymały 100 punktów.

Czasopismo znajduje się na liście ERIH PLUS, jest indeksowane w bazach Central and Eastern European Online oraz EBSCO.