Procedura recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w roczniku
„Quaestiones Medii Aevi Novae”

Procedura recenzyjna rozpraw jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przebiega ona z zachowaniem zasad poufności oraz ma charakter anonimowy dla obu stron, sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst.

Procedura recenzyjna przedstawia się następująco:
1. Ocenę wstępną, przy uwzględnieniu kryteriów merytorycznych i formalnych, przeprowadza redakcja, autor informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź o rezygnacji redakcji z dalszej pracy nad tekstem.
2. Tekst w formie anonimowej zostaje przekazany dwóm recenzentom zewnętrznym spoza jednostki, z którą związany jest autor tekstu, jak również spoza redakcji.
3. Decyzję o wyborze recenzentów podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu
z pozostałymi członkami redakcji.
4. Autor zostaje poinformowany o wynikach recenzji oraz o uwagach recenzentów.
5. W przypadku gdy recenzja zawiera uwagi krytyczne oraz sugestie niezbędnych zmian, redaktor naczelny, osobiście, bądź przy pomocy sekretarza redakcji, kieruje je do autora, który wprowadza wymagane poprawki lub ustosunkowuje się do nich, jeśli uznaje je za bezzasadne.
6. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny
w porozumieniu z pozostałymi członkami redakcji. W uzasadnionych przypadkach redakcja może powołać dodatkowych recenzentów.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do zaproponowania poprawek na podstawie opinii własnych bądź recenzentów, natomiast ostateczna decyzja o publikacji zależy
od akceptacji owych poprawek przez autora tekstu.
8. Po przyjęciu artykułu do druku tekst zostaje poddany redakcji językowej oraz adiustacji przez pracowników wydawnictwa oraz sekretarza redakcji.
9. Aktualna lista współpracujących z redakcją recenzentów jest ogłaszana na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja „Quaestiones Medii Aevi Novae”

 

Pobierz tekst procedury w formacie pdf: >>tutaj<<